top of page

ARTIKLER

BTI og DTR dømt ude af Taxinævnets Kontaktudvalg i Region Hovedstaden

Uber-chauffører fundet skyldige

Der blev her klokken 13.00 afsagt dom i Københavns Byret over de 6 tiltalte pirattaxichauffører fra kørselstjenesten Uber.

 

Alle seks blev fundet skyldige og tildelt bødestraffe på mellem 2.000 - 6.000 kroner for overtrædelse af taxiloven og færdselsloven.

Alle seks Uber-chauffører var sigtet for:

 

1.

Overtrædelse af taxilovens lovbekendtgorelse nr. 107 af 30. januar 2013 § 16, stk. 1, nr. 1,jf. § I , stk. l, ved i en periode at have udført taxikørsel med personbil uden tilladelse og uden at betingelserne for samkørselarrangement, der ikke kræver tilladelse, var opfyldt, jf. bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel § 1, idet kørslerne blev udført mod vederlag, der ikke alene var godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, idet passagerer betalte Uber for kørslen, hvorefter Uber afregnede med tiltalte.

 

2.

Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel § 41, stk. 1, nr. I, jf. § 33, stk. 1,

1. pkt., ved i en periode, at have udført taxikørsel med personbil uden førerkort.

 

3.

Overtrædelse af bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. § 18, stk. 1,jf. § I, ved i en periode, at have udført taxikørsel med personbil, selv om køretøjet ikke var godkendt og registreret hertil.

 

4.

Overtrædelse af færdselslovens § 1 17 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, l . pkt., ved i en periode at have udført taxikørsel med personbil uden at have erhvervet kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

 

5.

En enkelt chauffør var tillige sigtet for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1,jf. § 80a, stk. 1,jf. stk. 6, 1. pkt., ved at have ført personbil og undladt at påse, at et barn under 135 cm. under kørslen anvendte godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt.

 

TID var foreberedt på at demonstrere

 

Repræsentanter fra TiD (Taxiførere i Danmark) var til stede ved Københavns Byret da dommen blev offentliggjort og var allerede foreberedt på at demonstere, hvis en evt. dom ville frikende Uber-chaufførerne.

 

TiD havde på forhånd ansøgt og fået tilladelse til at afholde en demonstration senere samme dag i tidsrummet mellem klokken 17.00-18.00. Demonstrationen skulle tage form af en taxikortege, hvor samtlige taxier skulle køre 2 omgange af følgende rute: H.C. Andersens Boulevard-Stormgade-Vindebrogade-Christiansborg Slotsplads-Holmens Kanal-Kgs.Nytorv-Gothersgade-Nørre Voldgade.

 

TID understreger dog, at en sådan demonstration ikke skulle ses som en protest mod rettens kendelse, idet TID erkender enhver retslig afgørelse. Demonstrationen ville derimod blive afholdt for tydeligt at gøre opmærksom på dommens umiddelbare følgevirkning - Nemlig at de bærende søjler, hvorpå al taxikørsel i Danmark hviler, var underkendt og at det derfor ville kalde på øjeblikkelig politisk handling, da loven der regulerer den erhvervsmæssige persontransport reelt ville være sat ud af kraft.

 

Med dommen fra Københavns Byret forventer TID nu, at Uber øjeblikkeligt ophører med at medvirke til at begå strafbare handlinger ved prompte nedlukning af Uber-Pop-tjenesten i Danmark. I modsat fald vil en samlet branche gå til myndighederne for at sikre, at taxiloven og færdselsloven håndhæves i overensstemmelse med afgørelserne i denne prøvesag.

 

TID imødeser nu en ny taxilov, der skal skabe fundament for en længe ventet modernisering af taxiloven, hvor taxikørsel i langt højere grad end i dag kan blive konkurrencedygtig overfor andre aktører indenfor persontransport, samt at konkurrence kan ske på lige vilkår, lyder det fra brancheforeningen Taxiførere i Danmark.

46 Uber-chauffører er sigtet

Københavns Politi har for nylig meldt ud, at de i alt har sigtet 46 Uber-chauffører for at overtræde taxiloven og færdselsloven og det forventes nu, at der falder domme på stribe, hvis de sigtede Uber-chauffører modsætter sig at betale en bøde i størrelsesordenen 2.000 - 6.000 kroner?

Selve selskabet Uber er også meldt til politiet. Det gjorde Trafikstyrelsen allerede samme dag, som Uber proklamerede deres indtog i Danmark tilbage i efteråret 2014. Spørgsmålet er dog, om der først skal afventes EU-afgørelser og retssager mod selskabet i andre lande?

Søren Pind tilfreds med anklagemyndighedens grundige arbejde

 

 

Af Tommy Verting

 

Justitsminister Søren Pind (V) har i en redegørelse over for Folketinget gjort det klart, at han er tilfreds med anklagemyndighedens grundige behandling af sagen mod virksomheden Uber.

Søren Pind ser også frem til, at de seks Uber-chauffører kommer for

retten den 26. april 2015, men erkender, at sagen mod Uber kan trække endnu længere ud, hvis resultatet af chaufførernes sager ankes til Landsretten.

 

Om det lange forløb forklarede Søren Pind, at der efter afhøringer af en række personer, der var tilmeldt som Uber-chauffører, blev der den 17. marts 2015 af Københavns Politi rejst sigtelse mod Uber for medvirken til overtrædelse af taxiloven.

 

Københavns politi stillede herefter en række spørgsmål til Uber, som skulle danne grundlag for en egentlig afhøring. I september 2015 kom Uber med en redegørelse for deres forretningskoncept og Uber gjorde ved den lejlighed opmærksom på, at de ikke mente, at de var omfattet af den danske taxilovgivning og henviste til en verserende sag ved EU-Domstolen omkring Uber. 

 

Københavns Politi blev gjort bekendt med, at der kørte både en

belgisk og en spansk Uber-sag ved EU-Domstolen. Spørgsmålet var så, om der kunne rejses tiltale mod Uber her i landet, eller om der var behov for at afvente en nærmere afklaring af de EU-retlige spørgsmål. 

Efter et møde mellem Rigsadvokaten og Justitsministeriet i slutningen af februar måned, vurderede Rigsadvokaten, at de EU-retlige spørgsmål, der har været rejst i forhold til Ubers forretningskoncept, ikke på det foreliggende grundlag hindrer, at der kan rejses tiltale mod Uber for medvirken til konkrete chaufførers overtrædelser af taxilovgivningen.

 

36 er sigtet

Justitsministeren oplyste endvidere, at det fra Københavns Politi er blevet oplyst, at der frem til den 15. marts 2016, er blevet sigtet i alt 36 personer for overtrædelse af taxilovgivningen i forbindelse med Uber-kørsel, og at politikredsen fortsat rejser sigtelser for overtrædelser af taxiloven, når det konstateres, at der er tale om Uber-kørsel. 

 

Chauffører skal pålægges vidnepligt mod Uber

Søren Pind redegjorde også for, at Anklagemyndigheden nu afventer resultatet af de seks sager, der er indbragt for retten som prøvesager, før der tages stilling til sigtelser i de øvrige sager.

Anklagemyndigheden afventer tillige udfaldet af de seks chaufførsager, før man kan gå videre med sagen mod Uber for medvirken til konkrete chaufførers overtrædelse af taxiloven. Det er nemlig anklagemyndighedens faglige vurdering, at det er afgørende, at de chauffører, der nu er tiltalt, kan pålægges vidnepligt i forbindelse med sagen mod Uber og det kan først ske, når sagerne mod chaufførerne er endelig afsluttet.

 

 

________________________________________________________________
 
4x48 TaxiNord forlader Dansk Industri i protest over foreningens optagelse af Uber
 

Danmarks næststørste taxiselskab, 4x48 TaxiNord, finder det uforståeligt, at DI har optaget Uber som medlem. 4x48 TaxiNord mener at Uber er en virksomhed, der ikke respekterer dansk lovgivning.

 

”Vi har i bestyrelsen og direktionen besluttet at melde os ud af Dansk Industri,” fortæller Lars Christiansen (billedet), formand for bestyrelsen i 4x48 TaxiNord.

 

”Vi kan hverken forstå eller acceptere, at Uber overhovedet kan blive optaget i Dansk Industri, når de er blevet anmeldt af Trafikstyrelsen for at overtræde loven om persontransport, og når den samlede danske taxibranche anser Uber for at være organiseret pirattaxikørsel.”

 

Lars Christiansen fortæller videre, at 4x48 TaxiNord både direkte og via brancheorganisationen DTR gennem måneder har forsøgt at få politikere til at sørge for ordnede forhold i taxibranchen – bl.a. ved at sikre ens regler og rammebetingelser for alle taxier. Men intet er sket.

 

”Ved at acceptere Uber som medlem modarbejder DI i realiteten 4x48 TaxiNords og hele den lovlydige taxibranches legitime interesser, hvilket man jo ikke forventer af sin interesseorganisation. Derfor ser vi os nødsaget til at melde os ud.”

 

Lars Christiansen oplyser, at taxibranchen for så vidt intet har imod Uber, men Uber skal bare operere efter de samme regler og have de samme rammebetingelser, som taxibranchen har i dag.

 

”Derfor haster det med at få gang i en ny taxilovgivning, hvor alle accepterer de nye forretningsmæssige muligheder, som den teknologiske udvikling har medført. Vi ser gerne øget konkurrence, og vi ser gerne Uber som en aktiv spiller i taxibranchen – men altså på lige vilkår med os andre”.

 

________________________________________________________________

 

 

Den der tier samtykker
 

Af Jan Vinderslev, SLS Limousine

 

Der er som bekendt fremsat et forslag til modernisering af taxiloven

af DI Transport, Dansk Erhverv på vegne af CAT og BTI, samt Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd og som det nu ifølge Dansk Taxi Råds hjemmeside ser ud til at være et politisk flertal for.

 

Som tidligere taxivognmand - tilsluttet et bestillingskontor i provinsen, mener jeg, det giver god mening, at opgaverne med administrationen med tilladelser og ikke mindst tilsyn med bestillingskontorerne overgår til Trafik-

og Byggestyrelsen, da der er en række kompleksiteter forbundet med taxibranchen, som er svære at håndtere ude i kommunerne og det vil kunne frigive nogle mandetimer i de enkelte kommuner at overlade disse til sty-

relsen at håndtere. Dog i samarbejde med den enkelte kommune at fastsætte tilladelses- antallet, hvilket er vigtigt, da den nye taxilov skal omhandle en universaltilladelse, hvor tilladelsesindehaverne i princippet kan vælge om man ønsker at drive taxi, limousine eller buskørsel, sådan som jeg umiddelbart har forstået det. Og da man samtidig har et ønske om, at kunne drive de enkelte forretninger i selskabsform, forestiller jeg mig, at disse opgaver kun vil blive større fremover og derved et øget behov for kompetent sagsbehandling til følge.

 

I det fremsatte forslag er de overordnede linjer med bl.a. universaltilladelser og tilslutningspligt til kørselskontorer, at persontransport er persontransport uanset i hvilken form og det forstår man måske godt at bl.a. DTR som jo er taxibranchens ekspert (iflg. eget udsagn) agiterer for, da det så er med til at 

fremtidssikre deres egen eksistens, samtidig med at man forsøger at tilføje flere kontingent-kroner fra vognmændene til DTR´s tilbageværende medlemmer; kørselskontorerne.

 

Jeg må så samtidig som limousinevognmand konstatere, at ovennævnte modernisering også vil omfatte små limousineselskaber som mit med tilslutningspligt til et kørselskontor til følge, hvilket er aldeles uantageligt, da et stort kørselskontor ikke vil kunne tilbyde den service og det indblik, som vore kunder efterspørger og gerne betaler lidt ekstra for at få. 

Limousinekørsel har nemlig ikke helt så meget til fælles med taxikørsel, som nogle kunne tro, da vi dækker et behov, som taxier ikke kan og omvendt ikke mindst. Eksempelvis er der stor forskel på blot at drive kontor for business-limousiner og stretch-limousiner. Og da netop stretch-limousine-kørsel er en niche, der ofte drives som en hobby eller som bijob med en eller to lange limousiner af den enkelte vognmand rundt om i landet, vil udgiften til at være tilsluttet et kørselskontor helt udhule økonomien i at drive den form for virksomhed, hvorfor limousinekørsel helt vil forsvinde i de mindre befolkede dele af landet. Samtidig forestiller jeg mig, at da der er tale om særlige forhold, at branchen i fald vi skulle blive pålagt at være tilsluttet et kørselskontor, formentlig vil danne vores eget.

 

Jeg savner derfor at få limousinebranchens syn på, om man er enige i, at det fremsatte forslag om bl.a. tilslutningspligt til et kørselskontor også skal gøre sig gældende for limousineselskaber til trods for, at det ikke er sagligt velfunderet. Det er nemlig ikke lykkedes mig at finde nogle kolleger, der er af den opfattelse.

 

________________________________________________________________

 

Giv ikke op for tidligt
 

Ofte er der forud for et nævnsmøde i Taxinævnet i Region Hovedstaden punkter på dagsordenen, der handler om, at en vognmand skal have inddraget en eller flere taxitilladelser. På nævnets seneste møde den 10. december indeholdt dagordenen tre sager, hvor i alt fem taxitilladelser skulle inddrages som følge af, at nævnet ikke ville forny vognmændenes tilladelser på grund af gæld til det offentlige.

 

Advokat Carsten Bo Nielsen fra Advokaterne Arup & Hvidt anbefaler dog vognmænd i sådan en situation, at de ikke bare kaster håndklædet i ringen på forhånd og opgiver deres vognmandsforretning.

 

”Beslutninger i nævnet om at inddrive taxitilladelser er ikke endegyldige. Enhver taxivognmand kan få prøvet sin sag ved domstolene. Det gælder også vognmænd med gæld til det offentlige og i sådan en sag har det opsættende virkning. Mens sagen står på, kan vognmanden eksempelvis søge kvalificeret rådgivning og kontakte en revisor og finde alternativ finansiering eller måske indgå en afdragsordning,” fortæller Carsten Bo Nielsen, som har kørt flere lignende sager for vognmænd med et fornuftigt resultat.

 

________________________________________________________________

 

Muldvarp med skjult kamera dokumenterer at Uber udfører taxikørsel

 

UBER undercover

 

I 14 dage har CF (chaufførernes Fagforening 3F) og TID (Taxiførere i Danmark) haft en muldvarp placeret hos Uber for at få skaffet den nødvendige dokumentation for at Uber ikke udfører samkørsel via en App, men derimod ren taxikørsel.Og resultatet må siges at være en succes. 

 

Torben Holm Hansen, der til daglig er taxichauffør og bestyrelses-medlem i TID, deltog i et hvervemøde hos Uber, som foregik på et hotel i Adelgade i København. Han var på forhånd blevet udstyret med et skjult kamera og skulle agere ”muldvarp” for TID og CF.

Han mødte op sammen med ca. 20 andre interesserede og kørte efterfølgende et antal vagter som Uber-chauffør.

Videooptagelser fra Torben Holm Hansens færden som Uber-chauffør og optagelserne fra hvervemødet er nu overbragt til politiet, som vil bruge materialet i deres undersøgelser og Torben Holm Hansen er afhørt under vidneansvar og er parat til at stå frem som vidne i retten.

 

Flere taxichauffører deltog i hvervemøde

”Normalt skulle deltagerne til et hvervemøde hos Uber være inviterede på forhånd, men jeg mødte bare op og fortalte, at en bekendt havde anbefalet mig. Det blev accepteret. Vi var kun tre etnisk danske og jeg kunne genkende adskillige taxichauffører fra alle fire selskaber i Storkøbenhavn blandt de forsamlede. 

Jeg sørgede for at få panoreret med kameraet, så jeg fik alle med på billederne mens hele Uber-konceptet blev gennemgået på engelsk af nogle veltalende unge mennesker med baggrund 

fra Copenhagen Business School.

 

Uber-app´en blev demonstreret og der blev forklaret, hvordan turene skulle udføres ved at afhente kunder, der skulle køres fra A til B og der blev oplyst, at der var garantibetaling, hvis kunden ikke mødte op som aftalt. Der blev lovet en stor omsætning og præmier til de ihærdige. Alt blev udpenslet udførligt, men alligevel var der mange, der ikke forstod hele indholdet på grund af sprogvanske-ligheder. Allerede her blev det klart, at der ikke var tale om samkørsel, men helt almindelig taxikørsel,” fastslår Torben Holm Hansen. Han medgiver dog, at Ubers koncept er smart i forhold til, hvad han kender fra sin dagligdag i taxien. Her peger han bl.a. på, at betaling for turene udregnes efter GPS og ikke efter taxameter. Og efter hver tur skal der også foretages en ’Rating af kunden.’

 

Trojansk hest i Uber-telefonen

Torben Holm Hansen går fra mødet godt klædt på til at starte ud som Uber-chauffør. Dog kunne hans bil ikke blive godkendt, fordi den var mere end 10 år gammel. Problemet med at skaffe et køretøj bliver løst via en økonomisk håndsrækning fra 3F - Chauførernes Fagforening. 

 

Men forinden bilen bliver klar, er Torben Holm Hansen allerede blevet tæppebombet med mails indeholdende Uber-News og utallige opfordringer om at komme på gaden hurtigst muligt. Torben Holm Hansen blev også udstyret med en Uber-telefon - en iPhone 4, som han skulle betale over en leasingkontrakt. Telefonen er på forhånd udstyret med den software, som Uber anvender, men det er ikke alt. Telefonen indeholdt også en ’Trojansk hest,’ som afslører Uber-chaufførens brug af telefonen. Det fandt Torben Holm Hansen ud af ved at lade en datalog undersøge telefonen. Her blev det konstateret, at alle oplysninger om hans brug af Uber-telefonen automatisk ville tilgå Uber - inklusive hans færden via GPS. 

 

Opkald fra Uber foregik altid via opkald fra norske og amerikanske telefonnumre samt danske telefonnumre, som ved opkald modsat vej svarede med ”Nummeret eksisterer ikke.” 

Et af opkaldene var f.eks. en opfordring om at få Torben Holm Hansen på gaden igen efter en vagt på 4 timer, men Torben Holm Hansen afslog med ordene, at 160 kroner i fortjeneste efter fire timers kørsels var for lidt. 

 

”Jeg tog selvfølgelig mine forholdsregler og var forsigtig i min adfærd med Uber-telefonen. Til brug for dokumentation af, hvad jeg foretog mig som Uber-chauffør, anvendte jeg en anden telefon. Jeg affotograferede bl.a. al korrespondance vedrørende de ture jeg blev tildelt. Endvidere satte jeg to videokameraer op i bilen, som optog lyd og levende billeder under al min færden, både med og uden kunder,” forklarer Torben Holm Hansen videre. 

 

Forinden Torben Holm Hansen kom på gaden som Uber-chauffør, fik han fornemmelsen af, at de virkelig manglede biler på gaden og at der var mange penge at hente. Uber lagde ikke skjul på, at de især manglede chauffører af etnisk dansk oprindelse. De mange mails med Uber-News sendte han videre til kollegerne i TID og Chaufførernes Fagforening samt Taxinævnet i Region 

Hovedstaden. 

 

"Jeg blev godkendt som Uber-chauffør den 13. november og valgte at komme på gaden første gang mandag den 16. november i dagtimerne. Og jeg må sige, der hersker for mig ingen tvivl - Uber er ren taxikørsel. Man bliver præsenteret for en tur på skærmen og der er ikke noget med, at det er en tur lige i nærheden med nogle, der skal samme vej. Jeg blev sendt fra en eller anden x-adresse, hvor jeg tilfældigt befandt mig til en kunde på en anden adresse, som skulle køres fra A til B. Efter hver afsluttet tur kunne jeg på skærmen aflæse, hvor meget jeg havde fået netto for den enkelte tur efter fradrag af 20 procent, som Uber beregner sig. 

Men jeg må indrømme, at det ikke var meget jeg fik ud af fire timers effektiv kørsel en torsdag. Kun 160 kroner var der netto til mig. Det er for mig en så lav indtjening, at jeg ikke har nogen tro på, at Uber-chauffører betaler skat af deres indtægter. 

 

Overraskende nok var der blandt kunderne mange i deres nærme-

ste familier, der ofte selv kørte som Uber-chauffør. En kunde, som var lægestuderende, fortalte, at han selv kørte som Uber-chauffør fredag og lørdag nat. Kunderne var fra alle samfundslag - rig som fattig.”

 

Politirazzia i Kastrup Lufthavn

På et tidspunkt forsøgte Torben Holm Hansen sig med at tage kunder op i Kastrup Lufthavn. Her kunne han dog spotte, at en civil betjent var optaget af at notere registreringsnumre på Uber-køre-tøjer, som hentede kunder i Kastrup Lufthavn. Betjenten kiggede også ind i Torben Holm Hansens bil for at spotte, om der var noget Uber-udstyr. 

I et tilfælde forklarede Torben Holm Hansen sine kunder over telefonen, at der var politirazzia i lufthavnen og at de derfor måtte finde hinanden ovre ved Terminal 2 og han fik ydermere en kunde til at foretage en afbestilling af en bestilt tur på grund af, at han sagde, at der var politirazzia. 

 

Politiet og taxinævnet underrettet på forhånd

Torben Holm Hansen blev fra Ubers side udstyret med en ansættelseskontrakt, uden at han dog fysisk skrev under på noget som helst. Ansættelseskontrakten og alt det indsamlede materi-ale fra Ubers hvervemøde og aktiviteten med at køre som chauffør for Uber, er nu blevet overdraget til politiet og Torben Holm Hansen har afgivet forklaring om sine oplevelser og det er nu op til politiet at anvende materialet i deres bevisførelse af, at Uber driver ulovligheder. Ud over at politiet var vidende om Torben Holm Hansens færden som Uber-chauffør, var der også sket under-retning til Taxinævnet i Region Hovedstaden.  

 

Politiet er også i besiddelse af den meget omtalte liste med fotografier og alle registreringsnumrene på de kendte Uber-køretøjer - En liste som rummer mere end 470 køretøjer.

Torben Holm Hansen håber, at han ved sit bidrag har været med at få stoppet Uber i sin nuværende form, så de etablerede taxifolk med kurser, lovgrundlag og forpligtelser samt taxikørekort med lægerklæring og førerkort med stolthed kan passe deres arbejde uden at blive udsat for unfair konkurrence.

 

”Hvis Uber skal eksistere her i Danmark, så skal det ske på lige vilkår i fair konkurrence. Vi taxifolk er så gennemkontrolleret og skal følge et regelsæt. Det bør Uber også pålægges. Vi kan sagtens acceptere konkurrencen fra Uber, men det må ske på lige vilkår,” fastslår Torben Holm Hansen.

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Taxachauffør fik 10.000 kroner i godtgørelse i sag om forskelsbehandling
 

Ok ikke at give hånd til kvindelig servicechef

 

En taxachauffør, der i seks år har været ansat som chauffør hos en vognmand tilsluttet TAXA 4x35, fik for nylig tilkendt 10.000 kroner i godtgørelse af Ligebehandlingsnævnet, som fandt, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at chaufføren ikke kom i betragtning til en udbudt specialopgave.

 

Chaufføren havde gjort gældende, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af religion og etnicitet og var ikke i tvivl om, at han fik afslag på at komme i betragtning til specialopgaven, da han på et informationsmøde afviste at give hånden til TAXA 4x35´s kvindelige servicechef.

 

Taxa 4x35 skulle bruge 10 chauffører til en specialopgave med start den 13. februar 2015 vedrørende håndtering af kunder, der havde brug for taxikørsel på grund af flyafbud.

 

TAXA 4x35 fremhævede følgende kriterier ved udvælgelsen af chauffører:

 

-  Dansk- og engelsktalende

-  Serviceminded

-  Profilbeklædt

-  Ansvarsbevidst

-  Evne til at planlægge og prioritere i hektiske situationer

-  Evne til at bevare overblik og udføre opgaver med et smil

 

Af Ligestillingsnævnets afgørelse fremgår det af udtalelser fra chaufføren:

At servicechefen har brugt situationen fra informationsmødet til at afvise hans anmodning om at være med til at løse specialopgaven i lufthavnen. Hun mener, at chaufføren ikke kan være en repræsentant for TAXA 4x35´s virksomhed, og at det ikke er i orden, at han ikke vil give hånden til andre kvinder.

 

Chaufføren forklarede videre over for Ligebehandlingsnævnet, at han snart er uddannet cand.merc.aud. og at han har været selvstændig som translatør og bogholder/revisor siden 2006. Han har haft tusindvis af sager i retten og på politistationer. Han møder fremmede folk i massevis og er også typen, der rejser meget i udlandet.

 

”Dem jeg ikke har hilst på før, kan jeg godt række hånden ud til ved førstegangsmødet, men de jeg har mødt flere gange, får en kort forklaring om mit standpunkt og det vises der både respekt og forståelse for," forklarede chaufføren og slog fast, at en taxichauffør sjældent føler behov for at give hånden til kunder, og at opgaven med at vise kunden vejen til taxierne heller ikke omfatter, at man giver hånd.

 

Chaufføren har aldrig haft en klagesag omkring denne problematik, og ønsker heller ikke at få det. Rækker en kunde hånden frem til chaufføren, giver chaufføren hånd til kunden. Kundesituationen og mødet med servicechefen kan ikke sammenlignes. Når chaufføren på informationsmødet ikke ønskede at give den kvindelige servicechef hånden, er det et spørgsmål om kultur, forståelse og religion.

 

Chaufføren vil helst undgå at give hånd til kvinder, men rækker en kvinde hånden frem, giver chaufføren hende hånden, så hun ikke bliver krænket. Hvis chaufføren ved, at han kommer til at møde kvinden ved flere lejligheder, for eksempel til møder, vil han gøre hende opmærksom på, at han fremover ikke ønsker at give hende hånden, og at han herefter forventer en forståelse for dette.

 

Endvidere væmmes chaufføren nogle gange ved at give hånd til mænd og kvinder, som er snottede eller bare klamme. Kunden får lov til at køre med chaufføren, men chaufføren mener ikke, at han af den grund skal presses til at give hånd til alle, uanset om kunden er en mand eller en kvinde. Og hvis TAXA 4x35 mener, at chaufføren ikke er en værdig repræsentant til specialopgaven i lufthavnen på grund af situationen ved informationsmødet, burde han vel heller ikke kunne repræsentere TAXA 4x35 som chauffør, da det er de selv samme kunder.

 

Chaufføren undred sig over, at TAXA 4x35 besluttede at tilbyde specialopgaven i lufthavnen til chauffører med etnisk dansk oprindelse, da tæt på 80 procent af ansatte chauffører hos TAXA 4x35 har en anden etnisk oprindelse end dansk.

 

TAXA 4x35 afviste forskelsbehandling

TAXA 4x35 afviste, at chaufføren havde været udsat for forskelsbehandling på grund af religion og det blev påpeget fra Taxa 4x35, at ved informationsmødets start hilste den kvindelige servicechef på de fremmødte medarbejdere, hvilken er normal adfærd ved alle møder. Hun gav alle medarbejdere hånden.

 

Medarbejderne oplyste navn, og herved kunne hun få ansigt og navn på den enkelte chauffør. Chaufføren kom for sent til mødet, og var han mødt til tiden, ville han have set, at den kvindelige servicechef gav hånd til alle deltagere.

 

Ved mødets afslutning stod servicechefen, en mandlig medarbejder og chauffører i grupper og talte. Servicechefen og chaufføren stod i den samme gruppe. En chauffør rakte hånden frem til servicechefen for at sige farvel og tak for mødet, hvilket var en høflighedshilsen.

 

Servicechefen rakte pr. refleks hånden til chaufføren, som stod ved siden af hende. Dette udløste en reaktion fra chaufføren, der forklarede, at han ikke ville give hånd til kvinder, der er en del af "taxa-familien," og at hun var bekendt med klagers holdning.

 

Efter mødet vurderede servicechefen og den anden medarbejder fra TAXA 4x35, at den pågældende chauffører ikke kunne komme i betragtning til specialopgaven. I begrundelsen fremgik det bl.a.

at chaufføren havde haft et antal klagesager fra kunder, chaufførens sene fremmøde til informationsmødet samt TAXA 4x35´s bekymring for, at chaufførens ståsted omkring håndtryk, og chaufførens manglende forståelse for andre menneskers reaktion på hans ståsted, ville skabe uønskede situationer overfor kunderne.

 

Når TAXA 4x35 har lagt vægt på chaufførens personlige modvilje i forhold til at give hånd til kvinder, kan det ikke anses som forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, da der ikke er tale om et forhold, som kan tilskrives chaufførens generelle tilhørsforhold til en gruppe personer, som er defineret på grundlag af fælles historie, traditioner, kultur eller kulturel baggrund, sprog og geografisk oprindelse. Sammensætningen af de chauffører og vognmænd, der fik specialopgaven, har således intet med etnicitet at gøre.

 

Taxa 4x35s servicechef påstod, at hun ikke tidligere havde mødt chaufføren og TAXA 4x35 afviste derfor chaufførens påstand om, at servicechefen har udøvet chikane mod ham.

 

TAXA 4x35 tager hensyn til medarbejdernes forskelligheder både ved valg af mad til arrangementer og ved at tilbyde hjælp ved sprogvanskeligheder. Fordeling af almindelige taxiture tilbydes alle chauffører uden hensyntagen til etnicitet.

 

TAXA 4x35 lægger vægt på, at bestyrelser og samarbejdende udvalg hos TAXA 4x35 består af vognmænd af forskellige etnicitet. TAXA 4x35 har desuden adskillige ansatte i bestillingskontoret med anden etnisk oprindelse end dansk. Ved arrangementer hos TAXA 4x35 anvendes håndtryk som en høflighedsform, der modtages af alle, uanset religiøs eller etnisk oprindelse.

 

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af religion og etnicitet på arbejdsmarkedet. Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

 

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at chaufføren ved tilkendegivelse af interessen for specialopgaven kan sidestilles med en ansøger til en stilling i et ansættelsesforhold, der er omfattet af loven. Nævnet har i den vurdering inddraget det forhold, at chaufføren i hverdagen modtager ordrer om kørsel fra TAXA 4x35, hvor chaufføren repræsenterer TAXA 4x35 udadtil, selvom klager optjener løn via sin vognmand. Lov om forbud mod forskelsbehandling finder derfor anvendelse.

 

TAXA 4x35 har som begrundelse for ikke at antage chaufføren til specialopgaven blandt andet henvist til, at han ikke ville give hånd til kvindelige kunder.

 

Nævnet finder, at chaufføren derved har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af religion.

 

TAXA 4x35 har ikke godtgjort et legitimt formål med kravet om at give hånd.Klager får derfor medhold i klagen og tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 10.000 kroner.

 

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse samt det forhold, at special-opgaven kun udgjorde en del af hans ansættelsesforhold.

 

________________________________________________________________

 

Trine Wollenberg nedgør ægte ildsjæles arbejde
 

Når Direktør i DTR, Trine Wollenberg, i organisationens medlemsblad har travlt med at nedgøre en lovlig anmeldt demonstration som Danmarks største fagforening 3F og brancheforeningen TiD afholdt den 16. september, siger det nok mere om et synkefærdigt DTR, end det gør om demonstrationen.

 

 

Af Søren H. Nicolaisen,

formand for brancheforeningen TiD 

 

Over hele verden blev der denne dag afholdt demonstrationer imod den aggressive pirat-taxi-virksomhed Uber, der truer os alle på vores levebrød. Trods en klar invitation til Trine og DTR til at gå med i denne begivenhed, valgte man i DTR, at sætte sig passivt på sidelinjen og se på.

 

Men som om at dette bevidste fravalg ikke var nok, finder fore-ningens direktør det åbenbart fornøjelsen værd, at nedgøre ægte ildsjæles arbejde for ordent-lige forhold i den branche hun selv hævder at stå i spidsen for.

Var demonstrationen i DTR´s øjne en fiasko, så er det gudhjælpemig en endnu større fiasko, at DTR udstiller sin egen branche-forening fuldkommen ude af trit med dem, man hævder at repræsentere.

 

Havde der så været blot den mindste smule konsekvens i DTR's holdning, burde man nok helt have afholdt sig fra at lade foreningen repræsentere af bladets dygtige journalist Christina Hammer til begivenheden, hvor hun i øvrigt fik rig lejlighed til at interviewe både politikerne og meningsdannere – et arbejde som DTR i dag høster frugten af. Men stor respekt for Christina Hammers støtte til demonstrationen, tænk at hun repræsenterer DTR så mangefold bedre, end hendes egen direktør. Og tak for en lødig artikel længere inde i bladet.

 

Og nej, Trine, man kan ikke afholde en demonstration uden at nævne uhyret ved navn, og gør man det, ja så vil det uvil-kårligt give denne virksomhed en vis medieomtale. En effekt som Trine så har evnet at analysere sig frem til ved at studere download på app-store! Tænk at danske taxivognmænd betaler hende løn, for at nå frem til at Uber er mere populær end Facebook. FLOT!

 

Jeg kan kun tro, at hun dybest set sidder og skuler en anelse misundeligt til de mange hundrede ildsjæle i TiD og 3F der ikke modtager anden ”betaling” for deres arbejde, end entusiasmens pris. Jeg kan godt forstå, at det er vanskeligt at sidde stille der bag skrivebordet og forholde sig til verden udenfor, når de andre leger.

 

Men vi havde faktisk inviteret dig med Trine, så lad nu være med at flæbe og beklage dig over, at nogen rent faktisk udfører det arbejde, du får løn for at gøre. Forstår DTR ikke, at sammenhold er nødvendigt, er der en lektie de meget hurtigt skal tage at øve sig på i den gamle forening.

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

BTI og DTR dømt ude af Taxinævnets Kontaktudvalg i Region Hovedstaden
 

Forretningsudvalget i Taxinævnet i Region Hovedstaden har foretaget en evaluering af kontaktudvalget, som er de repræsentanter fra branchen, som får foretræde for Taxinævnets forretningsudvalg forud for nævnsmøderne.

 

Nævnets formand, Jens Jørgen Nygaard, meddelte på kontaktudvalgsmødet mandag den 16. november, at nævnets forretningsudvalg ønskede, at antallet af deltagere på kontaktudvalgets møder skulle reduceres.

Dermed repræsenteres branchen fremover af to personer fra fagbevægelsen plus en enkel person fra hvert af de fire store bestillingskontorer.

 

Branchen har tre interessegrupper – bestillingskontorerne, vognmændene og deres medarbejdere - chaufførerne, og på den baggrund udtrykte BTI´s formand, Uffe Christensen(billedet), dyb forundring over, at nævnet ikke ønskede vognmændenes deltagelse i fremtiden.

 

Argumentet for at vognmændene kunne undværes var, at bestillingskontorernes ledere selv er vognmænd og at punktet på dagsordenen ikke var til debat, men en beslutning der blev meddelt.

 

Dermed er kontaktudvalget fremover uden repræsentation fra BTI (By Taxiernes Interesseorganisation og DTR (Dansk Taxi Råd).

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page